Slutrapport för likvärdigt tävlande - beslut i november

 

Arbetet med likvärdigt tävlande har under våren och sommaren pågått för fullt. Den arbetsgrupp som tillsattes för att arbeta med ett nytt, likvärdigt, tävlingsupplägg har träffat flera olika referensgrupper som fått dela sina synpunkter och idéer kring ämnet i allmänhet och ett par konkreta förslag i synnerhet. Feedbacken från de olika referensgrupperna kombinerat med arbetsgruppens egna tankar och idéer har till slut mynnat ut i en slutrapport som blev klar i början av augusti.

- Det har tagit tid, men det är en fråga som måste få ta tid. Det är en genomarbetad rapport arbetsgruppen har lämnat och nu närmar vi oss ett beslut. Sedan kan fokus skiftas till implementationen och att fortsätta utveckla Tiomila som tävling, summerar Tiomilaförenings ordförande, Martina Sundberg, arbetet.
Med arbetsgruppens slutrapport som underlag har var och en av de nio ägarklubbarna under slutet av sommaren och hösten fått tid på sig att presentera slutrapporten och ha en öppen diskussion med sina egna medlemmar kring ämnet. På en strategidag under hösten träffades samtliga ägarklubbar för att diskutera slutrapporten, där ämnen som ekonomi, tävlingsdygnets upplägg och en tidsplan för ett införande avhandlades.
Slutligt beslut i frågan tar Tiomilaföreningens nio ägarklubbar på ett extrainsatt årsmöte under hösten, där både tävlingens upplägg och hur det ska implementeras de kommande åren bestäms.
Med ett beslut någon gång innan årsskiftet och bara några månader kvar till nästa års upplaga av Tiomila så är det inte rimligt att genomföra några förändringar redan till 2023. Arrangemangets planering har kommit för långt och med tidig snö i Skellefteå så finns inte tid eller möjlighet att förändra tävlings upplägg så här pass sent i processen.
- Skellefteå har arbetat med planeringen av tävlingen under flera år redan, och det är inte rimligt att komma med en sådan här förändring ett halvår innan. Det är heller inte en nackdel att klubbarna får beslutet i god tid innan det införs, det ger dem mer tid att anpassa sig, avslutar Martina Sundberg.

Anmälningar 2024

Totalt anmälda872
Herrkavlen317
Damkavlen275
Ungdomskavlen280
Sweden601
Finland121
Norge109
Denmark15
Czech Republic13
Belgien3
Latvia3
Bulgaria2
Lithuania1
Kroatien1
France1
Storbritannien1
Switzerland1